Proiect de hotarare
2016-08-23

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU COMUNA RÎMNICELU PRIMAR PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea extinderii cladirii sediului administratiei publice locale. Primarul comunei Rîmnicelu, judeţul Buzău; Având în vedere: -necesitatea extinderii şi modernizării sediului in care functioneaza administratia publica locala, -prevederile art. 44 alin.1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45 alin. 1) şi art. 115 alin1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată, iniţiază prezentul, PROIECT DE HOTĂRĂRE: Art.1.Se aprobă extinderea cladirii sediului administratiei publice locale, conform Proiectului anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.2. Finantarea investitieri, se va face din bugetul local si bugetul de stat. Art.3.Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va face publica, si va asigura comunicarea hotărârii autorităţilor şi instituţiilor interesate. Iniţiator, Dumitru Stamnciu – Primar Avizat Nicolae Hoţescu – Secretar Inregistrat sub nr. 1335 din data de 12 august 2016
Înapoi