Proiect de hotarare
2016-08-23

ROMANIA JUDETUL BUZAU Comuna Rimnicelu PRIMAR PROIECT DE HOTARARE privind organizarea concursului pentru ocupare a unor functii contractuale Primarul comunei Rîmnicelu, judetul Buzau, avand in vedere : -necesitatea organizarii concursului de ocupare a functiilor contractuale din serviciul public de alimentare cu apa al comunei Rimnicelu, --prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului/cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade şi trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările aduse prin H.G. nr. 1027/2014, -H.C.L. nr. 30 din 26 mai 2016 privind înfiinţarea şi organizarea serviciului “CONSILIUL LOCAL RÎMNICELU - SERVICIUL APĂ”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al comunei RÎMNICELU, judeţul Buzău În temeiul art. 68 alin. (1),lit. e), art 115 alin. (1), lit.a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei private locale, republicată(2) cu modificările şi completările ulterioare, initiez, PROIECT DE HOTARARE : Art.1). Se constituie comisia de concurs în următoarea componență: a)Președinte: Lăzăroiu Dumitru – viceprimarul Comunei Rimnicelu. -Membru – Apostol Mariana – inspector – Compartiment financiar-contabil; -Membru – Damian Costică – Consilier local – Consiliul local Rimnicelu: -Secretar comisie: Hotescu Nicolae – secretarul UAT Rîmnicelu, Judeţul Buzău; Art.2) Se constituie comisia pentru soluționarea contestațiilor, după cum urmează: -Preşedinte - Dumitru Stanciu– primar - Comuna Rîmnicelu – Judeţul Buzău -Membru- Busuioc Maria – Inspector superior: -Membru: Vasile Nicolae – consilier local -Secretar comisie: Hotescu Nicolae – secretarul UAT Rîmnicelu, Judeţul Buzău; Art. 3). Se aproba bibliografia stabilita pentru examen conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta dispozitie. Art. 4). Se aproba conditiile de participare la examen conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta dispozitie. Art. 5). Secretarul comunei Rîmnicelu, va face publică şi va comunica prezenta dispozitie autoritatilor si persoaneor interesate. Initiator Primar, Dumitru Stanciu Avizat, Secretar – Nicolae Hotescu Inregistrat sub nr. 1336 din data de 18 august 2016
Înapoi